Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, wprowadzony w Polsce w 2019 roku. Ich celem jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego przyszłych emerytów i zachęcenie pracowników do oszczędzania na starość. Obecnie można jeszcze skorzystać z tego świadczenia, jednak czym tak naprawdę są i czy warto w ogóle się zapisywać? Podpowiadamy.

Pracownicze Plany Kapitałowe – o czym tak naprawdę mowa?

Zanim przejdziemy do argumentów, które przemawiają za zapisaniem się do tego świadczenia, warto wyjaśnić, czym tak naprawdę są Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach PPK, pracodawca oraz pracownik wpłacają określoną kwotę na indywidualne konto pracownika w funduszu inwestycyjnym. Pracownik ma możliwość wyboru stopnia swobody inwestycyjnej, czyli decyduje, jakie instrumenty finansowe będą kupowane przez ten fundusz na jego rzecz. Osoba zatrudniona ma także możliwość dokonywania zmiany funduszu inwestycyjnego oraz stopnia swobody inwestycyjnej.

Co równie istotne, PPK ma także charakter długoterminowy i może pomóc w osiągnięciu celów emerytalnych pracowników. Wypłata środków zgromadzonych w ramach PPK jest możliwa dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku wcześniejszego wykorzystania środków, jak chociażby cel mieszkaniowy lub wypadki losowe, zostanie naliczona kara w wysokości 15%. Wpłaty na PPK są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników. Z kolei zatrudnieni, którzy zatrudniają mniej pracowników, mogą dobrowolnie przystąpić do systemu PPK.

Czy warto zapisywać się do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Decyzja o skorzystaniu z PPK powinna być podjęta indywidualnie przez każdego pracownika, biorąc pod uwagę jego sytuację finansową, cele i potrzeby emerytalne oraz preferencje inwestycyjne. Do korzyści, które wynikają z uczestnictwa w PPK, można zaliczyć dodatkowe źródło oszczędności na emeryturę, a także możliwość korzystania z korzystnych warunków inwestycyjnych, które oferują fundusze inwestycyjne. Włączenie się do tego programu jest również równoznaczne z brakiem opodatkowania wpłat pracowniczych do PPK, a także z dodatkowymi wpłatami od pracodawcy, co zwiększa wartość zgromadzonych środków.

Należy jednak pamiętać, że PPK to długoterminowe oszczędzanie, co oznacza, że środki zgromadzone na koncie pracownika nie będą dostępne przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ponadto, inwestycje w tego typu fundusze są związane z ryzykiem, a stopa zwrotu może być różna w zależności od wybranej strategii inwestycyjnej.

Z tego powodu, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do PPK warto dokładnie zapoznać się z warunkami programu, możliwymi kosztami, ryzykiem i dostępnymi opcjami inwestycyjnymi, a w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą finansowym lub specjalistą, który przekaże nam wszelkie konieczne informacje.

Do kiedy można zgłaszać lub wypowiadać uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Terminy zgłaszania lub wypowiadania uczestnictwa w PPK zależą od stażu pracy pracownika oraz daty przystąpienia do programu. Ogólnie jednak pracownicy mają prawo do zgłoszenia chęci uczestnictwa w PPK do 3 miesięcy od daty zatrudnienia. Jeśli osoba zatrudniona nie zgłosiła chęci uczestnictwa w PPK w ciągu trzech miesięcy od daty zatrudnienia, pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika na podstawie listy płac. Zatrudniony w takiej sytuacji ma jednak możliwość wypowiedzenia uczestnictwa w PPK w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o zapisaniu do programu.

Z kolei te osoby, które już uczestniczą w PPK, mogą wypowiedzieć uczestnictwo w programie w każdej chwili. W takim przypadku pracownik otrzymuje zgromadzone na swoim koncie środki, pomniejszone o ewentualne koszty związane z wypłatą. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku wypowiedzenia uczestnictwa, pracownik traci również prawo do dodatkowych wpłat od pracodawcy, które zostałyby dokonane po tym czasie, gdyby pozostał on w programie.